فلزیاب
مشاوره

مشاوره (63)

Thursday, 22 March 1398 11:02

ساخت ردیاب ساده

Written by

فلزیاب و تشخیص هدف در عمق زیاد با سیستم بیصدا ولتاژ القائی SILENT

سیستم فلزیاب بیصدا که در صورت برخورد با منابع یا هدف صدا ایجاد مینماید که به این دسته در عام سیستم پالسی میگویند اگراپراتور حساسیت سیستم فلزیاب پالسی یا بیصدا را برای کاوش یک هدف در عمق زیاد افزایش دهد بخصوص هدف با اندازه کوچک در عمق زیاد باشد یا در عمق زیاد اپراتور بخواهد یک هدف را کاوش نماید در روش حرکتی بطور طبیعی با صدای اضافه دران محدوده مربوط به صحنه کار برخورد خواهد نمود پس در نتیجه در روش حرکتی عملکرد با صدای یکسره کیفیت بیشتری را دارا میباشد.

 

ساخت ردیاب ساده اینکه سیستم فلزیاب ردیاب ساده بسازید از نوع فلزیاب انتنی باشد دسته انتن انرا میتوان ساخت ولی چه میزان کیفیت داشته باشد مطرح است و اکثر افراد از جیوه در این نوع دسته انتن ها بکار میبرند که مواد داخل این نوع دسته انتن ها که به جبه کنترل متصل میشود مواد بخصوصی است که فقط سازندگان معتبر از نوع این مواد مطلع میباشند.

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

Thursday, 22 March 1398 11:02

ردیاب انتنی جیوه ای

Written by

فلزیاب و تشخیص عمق

در صورتیکه اپراتور بخواهد توان سیستم فلزیاب را به حد نهائی کاوش در عمق برساند یا در نهایت توان سیستم فلزیاب هدفی را کاوش نماید باید به وظیفه اصلی خود که ایجاد تنظیمات متناسب و روش حرکتی یا شعاع زنی و نقطه زنی مطلوب میباشد را در چنین عملیاتی اعمال نماید.

پس توان سیستم فلزیاب برای تشخیص برتر در حد نهایت از عملکرد سیستم فلزیاب از مراحلی است که اپراتور در حین عملیات بر روی تنظیمات ایجاد نماید.

در صورتیکه سیستم فلزیاب دارای صدا باشد و صدای یکسره از سیستم فلزیاب  شنیده شود اپراتوردر رابطه با تغییرصدا برای اهداف درعمق زیاد باید بتواند تشخیص این نوع هدف را داشته باشد.

 

ردیاب انتنی جیوه ای یک نوع سیستم فلزیاب میباشد که بصورت عام ساخته میشود زیرا سازندگان بی اطلاع ازمواد داخل دسته انتن چیزی نمی دانند و برای هیمن نزدیک ترین مواد که میتواند در هر شرایطی تغییر حالت دهد جیوه است و اینکه عده ای میگویند جیوه قرمز یا سبز بکار برده میشود امری عادی و از نوع جیوه های معمولی است که در بازار به وفور وجود دارد و جیوه قرمزمخصوص ان جیوه ای است که توسط شتاب دهند و پلوتنیوم مورد تغییر قرارگرفته که اصلاً در هیچ شرایطی دست افراد عادی قرار نمیگیرد زیرا برای سیستمهای سلاح هسته ای کاربر دارد و در علوم پزشکی و غیره نیز از این نوع جیوه استفاده میشود هرگز در اختیار افراد عادی یا بازار قرارنمیگیرد.

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

Thursday, 22 March 1398 11:02

روش ساخت ردیاب انتنی

Written by

فلزیاب و ارتباط نوع لکه رنگ با رنگ پس زمینه

نوع واکنش سیستم فلزیاب به نسبت وضعیت هدف و صحنه کار بستگی داشته .

نوع صدا یا حرکت انتن یا اعداد VDI یا عدد عمق   یا لکه رنگ یا تصاویر واکنشی است که از تنظیمات سیستم فلزیاب و متقابلاً از نوع مواد معدنی یا منابع صحنه کار شکل میگیرد و پدید میاید.

رنگ پدید امده از تغییرات مربوط به هدف یا منابع متفاوت با منابع صحنه کار در بیشتر مواقع شبیه به رنگ پس زمینه نمی باشد یا لکه تصویررنگی متفاوت با رنگ پس زمینه را دارا میباشد.

 عملکرد فلزیاب تصویری در نتیجه رنگ پس زمینه بیشتر مواقع با رنگ و عدد VDI مربوط به هدف یا هر عاملی که ایجاد واکنش نموده است میتواند متفاوت باشد.

دربرنامه های فلزیاب طلایاب گنج یاب تصویری مانند تفکیک رنگ COL PRO که رنگ پس زمینه بصورت یکدست بر روی صفحه نمایشگر DISPLAY اشکار نمیگردد باید از طریق روش اعداد VDI یا لکه رنگ تکراری یا اکثریت اعداد VDI و رنگ بر روی پس زمینه نوع منابع و مواد معدنی صحنه کار را تشخیص داد.

در روش برنامه تفکیک رنگ COL PRO رنگ پس زمینه یا مربوط به منابع و مواد معدنی میتواند به کرات بر روی صفحه نمایشگر اشکار گردد و رنگ مربوط به تغییرات در حاشیه اطراف این رنگ های تکراری شکل میگیرد.

در زمانیکه نوع هدف با مواد معدنی و منابع صحنه کاراز دید سیستم فلزیاب از نظر طبقه مربوط به تفکیک و تشخیص تزدیک به هم باشد رنگ پس زمینه با لکه رنگ پدید امده از تغییرات متعلق به هدف شبیه به تنظیم سیستم فلزیاب هم رنگ یا نزدیک به هم اشکار میگردد.

در مناطقی که هدف با مواد معدنی و منابع صحنه کاراز دید سیستم فلزیاب از یک طبقه میباشد رنگ پس زمینه و لکه رنگ متعلق به هدف شبیه یا نزدیک به هم ظاهر میگردد کمی پررنگ تر یا کم رنگ تراز رنگ پس زمینه لکه رنگ اشکار میگردد البته این لکه رنگ بنابر تنظیمات اپراتور بر روی سیستم فلزیاب اشکار میگردد.

هر نوع تغییر که بر روی صدا یا تصاویر یا اعداد یا رنگ و لکه رنگ بر روی سیستم فلزیاب ایجاد میگردد از تنظیمات اپراتور بنابر دستور داده شده به سیستم فلزیاب میباشد.

هر گونه خطا سیستم فلزیاب بنابر دستور اپراتور در تنظیم سیستم فلزیاب نسبت موقعیت سیستم فلزیاب در ان منطقه میباشد و سیستم فلزیاب  که یک هدف نمونه فرضی را ردیابی و کاوش مینماید دارای توانائی کاوش اهداف میباشد و اگر همین سیستم فلزیاب در مرحله عملیات در صحنه اصلی کار نتوانست هدف را کاوش نماید بیانگر اشتباه اپراتور در تنظیم متناسب نسبت به موقعیت ان منطقه میباشد.

 

روش ساخت ردیاب انتنی بستگی به نوع سیستم فلزیاب یا مدار فلزیاب انتنی دارد.

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

Thursday, 22 March 1398 11:02

اموزش ساخت ردیاب انتنی

Written by

فلزیاب و تغییر در لکه رنگ در اثر مواد صحنه کار

لکه رنگ حاصله در صفحه نمایشگر سیستم فلزیاب  تصویری یا فلزیاب تصویری عددی از تغییرات پدید امده در سیستم فلزیاب پیروی نموده و سیستم فلزیاب نیز از تنظیمات اعمال شده بر روی منابع و اهداف واکنش نشان میدهد.

لکه رنگ و اعداد و تصاویر و رنگ اشکار شده در هر منطقه ای میتواند با منطقه دیگر متفاوت باشد  و این میتواند نشات گرفته از نوع مواد معدنی و منابع و الیاز اهداف در ان محدوده باشد.

 نوع عدد یا رنگ و لکه رنگ و تصاویر به نسبت مواد معدنی و منابع هر صحنه کاری با یک رنگ و عدد یا صدا یا تصاویر اشکار گردد .

در صورتیکه هدف با علائم سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب هماهنگ نباشد یا سیستم فلزیاب نتواند علائم مربوط به هدف را بخوبی پردازش نماید این امکان وجود دارد که علائم بر روی صفحه نمایشگر یا عدد و صدا با تفاوت یا تضاد در شرایط عادی یک هدف اشکار گردد .

نوع تغییرات در صحنه کار یا عمق و اندازه یا عمودی و افقی و الیاژ هدف یا شکل حرکت بر روی هدف میتواند لکه رنگ و تصاویر به چند رنگ مختلف برای یک هدف در مناطق متفاوت یا همان نقطه ظاهر گردد.

در مناطق کوهستانی یا خیابانها که مواد معدنی و منابع در هم ریخته میباشد رنگ و اعداد و تصاویر و لکه رنگ اشکار شده در فلزیاب تصویری میتواند با رنگ روشن از ان طبقه رنگ تعیین شده در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE ظاهر گردد و اگر از چند رنگ  مشخص بهره برده شده باشد رنگ ظاهر شده بین رنکهای تعیین شده از یک رنگ روشن میباشد که اطراف انرا از منابع رنگ کم رنگ تر از همان لکه رنگ شکل میگیرد.

در مناطق صاف و یکدست لکه رنگ پر رنگ یا از لکه رنگهای پر رنگ تر از تعیین شده در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE اشکار میگردد و در برنامه چند لکه رنگ محدود رنگ ظاهر شده از بین رنگها یک رنگ پر رنگ میباشد.

دستگاه گنج یاب تصویری همان فلزیاب تصویری است که سیستم فلزیاب مادر ان دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد.

اموزش ساخت ردیاب انتنی ساخت فلزیاب انتنی که بصورت دسته انتن است راحت است ولی محاسبه ساخت دسته انتن که دارای دقت باشد نیازمند تجربه و مهارت است و سیستمهای انتنی که دارای جعبه کنترل و تنظیمات تفکیک و تشخیص بنابر جدول VDI SCALE است دارای توانائی بالای برای تشخیص میباشد.

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

Thursday, 22 March 1398 11:02

فلزیاب ردیاب انتنی

Written by

فلزیاب  و لکه رنگ یا تصاویر

سیستمهای تصویری یا  IMAGING/IMAGER بصورت لکه تصویری یا لکه رنگی اهداف را مشخص مینماید.

در سیستمهای معمولی یا حالت معمولی یا نرمال تعداد رنگ سه یا چهار رنگ کلی در پس زمینه میباشد .

در حالت رنگ نرمال یک رنگ بعنوان پس زمینه اشکار میگردد یا در نوع سه یا چهار رنگ یک رنگ بصورت پس زمینه اشکار میگردد.

عدد VDI یا لکه رنگ های اشکار گردیده بر روی پس زمینه از هدف بستگی به نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار و نوع الیاژ هدف در ان محدوده اشکار میگردد.

در زمینهای الوده یا سفت و سخت منابع و مواد معدنی به رنگ تیره و اهداف به رنگ روشن ظاهر میگردد.

در زمینهای صاف و یکدست اهداف به رنگ تیره پر و منابع به رنگ روشن پدیدار میگردد.

در زمینهای الوده اهداف غیر اهنی به روشن مشخص میگردد و در زمینهای یکدست اهداف اهنی به به رنگ تیره اشکار میگردد.

البته این توضیح رنگ حالت عمومی را داشته و در سیستمهای که طراح روشهای دیگری را در نظر میگیرد رنگ با ان شرایط نسبت به صحنه کار بر روی صفحه نمایشگر مشاهده میگردد.

 

پیشرفته ترین گنج یاب جهان همان فلزیاب پیشرفته میباشد که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد.

فلزیاب ردیاب انتنی که دارای جعبه کنترل و تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد توان تشخیص اپراتوریا کاربررا برای مشخص نمودن هدف واقعی افزایش میدهد.

 

 

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب تصویری برنامه تفکیک رنگ COL PRO

فلزیاب تصویری با  نرم افزار لکه رنگی برنامه تفکیک رنگ برای جدا سازی بیشتر اهداف و منابع از یکدیگر میباشد.

فلزیاب تصویری  این برنامه بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE برای هر طبقه رنگ مطابق اعداد تفکیک و تشخیص VDI معین گردیده است.

هر طبقه اعداد رنگ مربوط به خود را دارا میباشد که به هر طبقه FL میگویند.

از لکه رنگ ظاهر شده در هر طبقه اپراتور بر روی صفحه نمایشگرفلزیاب تصویری برای مشخص شدن منابع یا نوع هدف در ان محدوده اطلاعات مربوط به ان موقعیت را بدست اورد.

این رنگ متفاوت برای هر طبقه تنوع تشخیص را برای اپراتور در ان محدوده افزایش میدهد.

این نرم افزار به نام برنامه تفکیک رنگ COLOR PROGRAM یا COL PRO معروف میباشد.

اعداد VDI را از طریق نوع رنگ لکه اشکار گردیده بر روی صفحه نمایشگرفلزیاب تصویری یا بر روی طبقه FL میتوان تشخیص داد.

امکان دارد دربرنامه تفکیک رنگ COL PRO فلزیاب تصویری  رنگ مربوط به طبقه هدف مورد نظر اشکار نگردد که با تغییرات در تنظیمات برنامه شرایط وجود یا نبود هدف را اپراتور میتواند بدست اورد.

 

فلزیاب ارزان به توان ان سیستم فلزیاب بستگی داشته و بعضی تولید کنندگان سعی مینمایند فلزیاب پرقدرت را با ظاهری ساده ولی توان بالای در زمینه تفکیک و تشخیص و عمق زیاد ارائه نمایند.

دستگاه گنج یاب تصویری امریکائی بکاربردن این کلمات برای این است که خریدار را تشویق به خرید نمایند مگر نه سیستم فلزیاب امریکائی همه فلزیاب هستند نه صد در صد گنج یاب باشد و بیشتر سیستمهای که در ایران بعنوان گنج یاب یا فلزیاب امریکائی یا فلزیاب خارجی بفروش میرسانند ساخت ایران میباشد و برای تائید ان یک سایت و ایمیل به نام خارجی باز نموده و از طریق اینترنت دو یا چند خط تلفن اینترتنی متعلق به دیگر کشورها را خریداری نموده و بر روی سایت یا تبلیغات ماهواره ای قرارداده تا بتوانند ان سیستم فلزیاب  را بعنوان یک سیستم فلزیاب خارجی یا فلزیاب امریکائی یا فلزیاب المانی بفروش برسانند و جای سئوال برای خریدار نباشد و از این طریق جلب اطمینان خریدار را بدست اورند در زمان انتخاب یا خرید به ظاهر و ساخت کدام کشور است توجه ننمائید به عملکرد سیستم فلزیاب دقت نمائید.

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

Thursday, 22 March 1398 11:03

پیشرفته ترین گنج یاب جهان

Written by

فلزیاب  و لکه رنگ یا تصاویر

سیستمهای تصویری یا  IMAGING/IMAGER بصورت لکه تصویری یا لکه رنگی اهداف را مشخص مینماید.

در سیستمهای معمولی یا حالت معمولی یا نرمال تعداد رنگ سه یا چهار رنگ کلی در پس زمینه میباشد .

در حالت رنگ نرمال یک رنگ بعنوان پس زمینه اشکار میگردد یا در نوع سه یا چهار رنگ یک رنگ بصورت پس زمینه اشکار میگردد.

عدد VDI یا لکه رنگ های اشکار گردیده بر روی پس زمینه از هدف بستگی به نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار و نوع الیاژ هدف در ان محدوده اشکار میگردد.

در زمینهای الوده یا سفت و سخت منابع و مواد معدنی به رنگ تیره و اهداف به رنگ روشن ظاهر میگردد.

در زمینهای صاف و یکدست اهداف به رنگ تیره پر و منابع به رنگ روشن پدیدار میگردد.

در زمینهای الوده اهداف غیر اهنی به روشن مشخص میگردد و در زمینهای یکدست اهداف اهنی به به رنگ تیره اشکار میگردد.

البته این توضیح رنگ حالت عمومی را داشته و در سیستمهای که طراح روشهای دیگری را در نظر میگیرد رنگ با ان شرایط نسبت به صحنه کار بر روی صفحه نمایشگر مشاهده میگردد.

 

پیشرفته ترین گنج یاب جهان همان فلزیاب پیشرفته میباشد که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد.

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

Thursday, 22 March 1398 11:03

فلزیاب ارزان

Written by

فلزیاب تصویری برنامه تفکیک رنگ COL PRO

فلزیاب تصویری با  نرم افزار لکه رنگی برنامه تفکیک رنگ برای جدا سازی بیشتر اهداف و منابع از یکدیگر میباشد.

فلزیاب تصویری  این برنامه بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE برای هر طبقه رنگ مطابق اعداد تفکیک و تشخیص VDI معین گردیده است.

هر طبقه اعداد رنگ مربوط به خود را دارا میباشد که به هر طبقه FL میگویند.

از لکه رنگ ظاهر شده در هر طبقه اپراتور بر روی صفحه نمایشگرفلزیاب تصویری برای مشخص شدن منابع یا نوع هدف در ان محدوده اطلاعات مربوط به ان موقعیت را بدست اورد.

این رنگ متفاوت برای هر طبقه تنوع تشخیص را برای اپراتور در ان محدوده افزایش میدهد.

این نرم افزار به نام برنامه تفکیک رنگ COLOR PROGRAM یا COL PRO معروف میباشد.

اعداد VDI را از طریق نوع رنگ لکه اشکار گردیده بر روی صفحه نمایشگرفلزیاب تصویری یا بر روی طبقه FL میتوان تشخیص داد.

امکان دارد دربرنامه تفکیک رنگ COL PRO فلزیاب تصویری  رنگ مربوط به طبقه هدف مورد نظر اشکار نگردد که با تغییرات در تنظیمات برنامه شرایط وجود یا نبود هدف را اپراتور میتواند بدست اورد.

 

فلزیاب ارزان به توان ان سیستم فلزیاب بستگی داشته و بعضی تولید کنندگان سعی مینمایند فلزیاب پرقدرت را با ظاهری ساده ولی توان بالای در زمینه تفکیک و تشخیص و عمق زیاد ارائه نمایند.

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

Thursday, 22 March 1398 11:03

فلزیاب مولتی سنسور

Written by

فلزیاب و لکه تصویری

در سیستمهای فلزیاب تصویری یا لکه تصویری وجود منابع و اهداف بصورت لکه رنگ اشکار میگردد.

در نوع  فلزیاب تصویری انچه که بر روی صفحه نمایشگر اشکار میگردد از تغییرات موجود در صحنه کار و بنابر تنظیمات در مدار و برنامه نرم افزار سیستم فلزیاب تصویری میباشد.

نوع رنگ لکه رنگی فلزیاب تصویری به شکل رنگ مختلف در تعداد تعیین شده در ان برنامه ظاهر میگردد.

مشخص نمودن یا جدا سازی نوع لکه رنگ در اثر ایجاد تغییرات یا فیلتر نمودن تصویر بر روی صفحه نمایشگر در برنامه نرم افزارفلزیاب طلایاب گنج یاب تصویری میباشد.

تشخیص مرحله اخر و جدا سازی رنگ و لکه رنگ بر روی صفحه نمایشگر توسط ایجاد تغییرات در تنظیمات برنامه نرم افزارفلزیاب تصویری میباشد که جدا سازی ان از وظایف اپراتور میباشد.

نوع لکه رنگ ظاهر شده بستگی به تنظیمات و مواد معدنی و منابع صحنه کار و الیاژ هدف دارد.

یک نوع برنامه لکه رنگ به صورت تفکیک رنگ COLOR PROGRAM   نیز طراحی و به بازار عرضه گردیده است که بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE دارای اعداد VDI و لکه رنگ  متفاوت برای طبقات اعداد VDI نیز میباشد .

 

فلزیاب مولتی سنسور ان دسته از فلزیاب ها میباشد که دارای مادون قرمز و التراسونیک باشد.

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

Thursday, 22 March 1398 11:03

رامین کیخسروی

Written by

فلزیاب تصویری و تصویر مانند تلویزیون

تا بحال سیستم فلزیاب  بصورت عام در دنیا وجود نداشته و ارائه نگردیده است که تصاویر واقعی اهداف را تا عمق زیاد بصورت زنده یا واقعی مانند صفحه تلویزیون نشان دهد.

در بعضی سیستمهای حرارتی تا عمق 40 تا 50 سانتیمترامکان اشکار شدن اهداف دارای حرارت بصورت حرارتی نزدیک به شکل واقعی ظاهر گردد وجود دارد ولی توان مشخص نمودن اهداف در عمق زیاد را نداشته که بتواند شکل واقعی هدف را مانند تلویزیون بر روی صفحه نمایشگر نشان دهد.

تصاویر در چند دسته پدیدار میگردد که سیستمهای فلزیاب تصویری دنیا به این چند شکا بطور کلی واکنش از خود را نشان میدهد.

تصاویر لکه رنگ  سه رنگ و تصاویر لکه رنگی تفکیک رنگ یا COL PRO تفکیک با رنگ و عدد VDI در دنیا موجود میباشد.

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

Page 4 of 5